Årsmöte för Sandsbrovikens båtklubb 2016-02-11

 

Plats: Sandsbro församlingshem.

Närvarande: Se bifogad närvarolista, bilaga 1.

 

§ 1 Mötets öppnande.

Föreningens ordförande Benkt Sjödahl öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Dagens årsmöte är nr 23 i klubbens historia.

 

 

§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande.

      Årsmötet godkände att kallelsen blivit stadgeenligt utlyst. Kallelsen skickades ut 2016-01-07 med e-post samt fanns även då tillgänglig på hemsida. 10 stycken utan e-postadresser fick information om årsmötet via telefon.

 

      Benkt Sjödahl föredrog dagordningen som godkändes av årsmötet.

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare.

      3a/ Val av ordförande.

      Till ordförande för mötet valdes Benkt Sjödahl.

      3b/ Val av sekreterare.

      Till sekreterare för mötet valdes Niclas Jönsson.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare.

      Till justerare och tillika rösträknare valdes Niklas Levin och Anders Fransson.

 

      Det fastställdes att 25 stycken har rösträtt på årsmötet. För att få majoritet vid röstning krävs 13 stycken röster.

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse.

      Benkt Sjödahl redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2015. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. Bilaga 2.

§ 6 Styrelsens kassaberättelse.

      Kassören Cecilia Ramde redovisade kassaberättelsen för 2015 som godkändes av årsmötet. Bilaga 3.
                                                                                                        

§ 7 Revisionsberättelse.

      Revisionsberättelsen för 2015 lästes upp av revisor Ulf Axelsson och godkändes av årsmötet. Bilaga 4.

       

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

      Årsmötet beslutade att styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

 

§ 9 Motioner till årsmötet.

En motion om att det bör finnas en handicap parkering innanför grinden har inkommit till styrelsen från Lennart Andersson. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att iordningställa en sådan. 

     

§ 10 Fastställande av avgifter.

      Årsmötet beslöt att följande avgifter ska gälla för 2016:

  • Medlemsavgift 425:-
  • Sjösäkerhetsavgift 25:-
  • Bryggavgift 800:- (inklusive 300:- för utökad bevakning punkt 15b)
  • Kölista 100:-
  • Vinterförvaring 300:-
  • 2:a handsavgift 1500:-
  • Pantavgift båtplatsinnehavare 300:- som återfås kontant vid 1 arbetsinsats
  • Påminnelseavgift vid utebliven inbetalning 150:-

 

§ 11 Val av ordförande.

      Till ny ordförande för 1 år valdes Peter Swelén.

§ 12 Val av styrelseledamöter.

      Till ledamot för ytterligare 2 år valdes enligt valberedningens förslag Niclas Jönsson.

 

      Som fyllnadsval till avgående Anders Fransson valdes för 1 år Leif Erixon. Anders Fransson påtalade att han kommer att stå till förfogande för att övergången ska bli så smidig som möjligt.

 

      Som ny ledamot för 2 år valdes Mikael Stewén.

 

§ 13 Val av två revisorer på 1 år.

      Till revisorer för ytterligare ett år valdes enligt valberedningens förslag Ulf Axelsson och Jan-Michael Breider.

§ 14 Val av valberedning, två personer på 1 år.

      Till valberedning för ytterligare 1 år valdes Nils-Göran Ringberg och Göran Samuelsson.
                                                                                                        

§ 15 Övriga frågor.

      15a/ Arbetsdagar, sjösättning mm.

  • Vårstädning lördagen den 23 april med start 09:00
  • Höststädning söndagen den 9 oktober med start 09:00

   

      15b/ Vakthållning.

Benkt Sjödal redogjorde för hur den nuvarande bevakningen av hamnen går till. Han presenterade en offert från G4S som avser att utöka bevakningen från nuvarande 2 besök per natt till 3. Kostnaden kommer att öka med ca 300 kronor per plats.

 

Efter en stunds diskussioner beslöt stämman att rösta mellan 3 alternativ:

1. Bryggplatsinnehavaren går vakt 4-5 nätter per säsong

2. Utökad bevakning av G4S till 3 gånger per natt – ökad platskostnad på ca 300:-.

3. Att fortsätta med bevakning 2 gånger per natt som det har varit under 2015.

 

Efter omröstning med 1 rösts majoritet beslöt årsmötet att bevakningen kommer att utökas till 3 gånger per natt mellan 00:00 och 04:00 under perioden 2015-05-01 – 2015-10-10. Styrelsen sköter upphandling mot bevakningsbolag. Därutöver sker tillsyn varje morgon av utsedd klubbmedlem.

 

15c/ Utbyte av nyckelsystem

           Anders Fransson fick i uppdrag av årsmötet att undersöka om det är möjligt, till en    

           rimlig kostnad, att använda tag istället för nyckel till låsen i klubben.

 

15d/ Åtgärder med ramp.

      Styrelsen kommer att ta kontakt med rampgruppen bestående av Henrik Engström, Anders Fransson, Håkan Jönsson och Greger Nilsson för att se ifall de har kommit fram till något vad det gäller ombyggnad av rampen.

 

§ 16 Mötets avslutande

      Benkt Sjödal och Anders Fransson avtackades av årsmötet.


Ordförande Peter Swelén tackar för visat intresse och avslutar mötet.