Sandsbro Församlingshem 2016-02-11

 

Medlemmar och mötesverksamhet

Klubben har under året haft 140 stycken medlemmar. Detta är en minskning av medlemsantalet med 3 stycken sedan föregående år. Under året har 4 platser omsatts och 4 platser har hyrts ut.

71 stycken har plats vid brygga och 69 stycken är rampmedlemmar.

Kölistan innefattar 19 som vill köpa bryggplats, 25 som vill hyra och 4 som önskar byta plats.

Ett medlemsmöte (årsmötet) och två städdagar har klubben genomfört under 2015. Styrelsen har haft fyra stycken protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ett flertal spontanmöten genomförts då bara delar av styrelsen varit samlade. Härutöver har styrelserepresentant(er) samverkat med Smålands Båtförbund, Helgasjörådet, HSS, Växjö kommun m.fl.

 

Administration

Klubbens administration har underlättats avsevärt av datasystemet BAS 3.0 från Svenska Båtunionen. Det saknas e-postadresser till 12 medlemmar. Några medlemmar saknar korrekta adresser och telefonnummer.

Hemsidan (www.sandsbroviken.se) uppdateras med information till medlemmarna. Mikael Stewén har varit klubbens webbansvarige.

Nyckelregistret hålls uppdaterat och administrationen kring detta tar en hel del tid. Styrelsen har undersökt kostnaderna för ett nyckelsystem där fysiska nycklar byts ut mot ”taggar” för att lättare utestänga medlemmar som inte sköter sina betalningsåligganden.

Styrelsen har tecknat en föreningsförsäkring med Dina Försäkringar, som skyddar tredje part till en kostnad av 250 kronor per år.

 

Hamnen

Hamnen har under perioden 3 maj – 10 oktober bevakats 2 gånger per natt av G4S. Därutöver har Göran Samuelsson och närboende medlemmar regelbundet besökt hamnområdet på obekväma tider. Styrelsen, G4S och Polisen samt Helgasjörådet har under sommaren utbytt information vid incidenter. Försök till drivmedelsstölder har rapporterats av G4S och medlemmar.

Många gäster stannar till och fikar eller grillar i hamnområdet varför särskild soptunna för engångsgrillar har utplacerats. Tyvärr har sopkärlen använts av icke medlemmar, varför dessa vid något tillfälle varit överfulla.

Området har skötts enligt skötselschemat, dock har några medlemmar fått genomföra skötselveckan helt ensamma p.g.a. försummelse från andra medlemmar.

Ifyllandet av loggboken i redskapsboden har inte förts enligt anvisningarna, vilket medfört att spårbarhet har försvårats.

En segelbåt (Stor-Triss) har legat upplagd i hamnområdet, och ägaren har lovat att ”ta hand om båten”, dock utan resultat.

 

Bryggorna

Bryggorna med tillhörande utrustning har fungerat bra under säsongen. Detta beroende på att hamnfogden Anders Fransson lagt ned mycket tid och arbete på förbättringar.

Sjösättningsrampen är i behov av reparation, eftersom den yttre betongplattan har spruckit. En arbetsgrupp har bildats, och tillstånd från länsstyrelsen har givits angående bottenarbete. God färdighet råder vid utläggning och upptagning av sjösättningsbryggan.

 

Båtarna

Samtliga sjösatta båtar har hög standard och är välvårdade, dock har några båtar vid träbryggan förtöjts med metallschackel direkt i den galvaniserade bryggdelen vilket medför onödigt slitage.

 

 

Ekonomi

Vår ekonomi är i balans och beslutet vid årsmötet 2013, om avskrivning av bryggorna, medför en mer rättvis bild av våra tillgångar.

Pantavgift för städdagarna har inneburit vissa inkomster utöver budget.

Ett tiotal medlemmar har inte betalt sina avgifter i rätt tid. Efter påstötning har inbetalningar skett, men fortfarande har tre medlemmar skulder till SVBK.

 

 

Aktiviteter

Sommaren 2015 har inte erbjudit samma goda möjlighet till ett aktivt båtliv som året innan, men den fina hösten har gjort att antalet båtar som fortfarande var sjösatta vid höststädningen var stort.

Till vårstädningen kom det ca 50 medlemmar och vid höst städningen var det ca 25, vilket är ungefär detsamma som året innan.

Pantavgifter har återbetalats till huvuddelen av de medlemmar som deltagit vid städdagarna.

Städdagarna avslutades med information, varm korv med dryck vilket var både gott och välförtjänt!

 

 

Övrigt

Kontakt har tagits med Växjö kommun och Växjö stift angående gällande arrendeavtal vilka gäller tillsvidare.

Kommunen har via Ragnsells skött sophämtning och toatömning vilket efter en dialog fungerat bra. Under året har tömning och hämtning synkroniserats i tid.

Avtal med HSS angående latrinavfall från båtar har slutförts och fungerar väl.

Samtal i positiv anda har förts med Länsstyrelsen angående undervattensarbete inför 2016.

 

Slutord

Styrelsen tackar medlemmarna för ett ökat engagemang och visat förtroende samt hoppas att detsamma kommer att visas den styrelse som årsmötet väljer inför 2016.

 

 

 

 

Benkt Sjödahl                                   Niclas Jönsson      Cecilia Ramde

Ordförande                                       Sekreterare                        Kassör

 

 

 

Anders Fransson                              Peter Swelén                               Daniel Wickström  Ledamot/hamnfogde                 Ledamot/klubbm.              Ledamot/v. ordf

 

 

 

Magnus Andergren

 

Ledamot/nyckelansvarig