Stadgar för Sandsbrovikens Båtklubb

2021-02-17

§ 1 Namn

Sandsbrovikens Båtklubb är en ideell förening med medlemmar som har båtplats i småbåtshamnen, är rampmedlem eller finns registrerad som medlem i SVBK kölistor.

 

§ 2 Ändamål och syfte

Att ta tillvara medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande.

Att äga och förvalta båthamnen i Sandsbroviken som befinner sig på mark arrenderad av Växjö kommun och Växjö Stift.

Att genom upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.

 

§ 3 Medlemskap

Medlemskap erhålls efter gjord ansökan samt erläggande av fastställda avgifter.

Om avgifter för innevarande år inte är betalda efter två påminnelser har styrelsen möjlighet att utesluta medlemmen.

Båtplats kan uthyras i andra hand genom SVBK:s försorg dock i högst 3 år.

Medlem som inte under dessa tre år kunnat lämna nöjaktig förklaring till sitt passiva medlemskap anses ha utträtt ur klubben och sagt upp sin båtplats.

Medlem skall själv anmäla adressändring (postadress, e-postadress och telefonnummer samt förändringar av båtinnehav) till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Medlemskapet registreras i SBU dataregister.

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras, kan på styrelsens förslag av årsmöte uteslutas.

 

§ 4 Avgifter

Avgifter för medlemskap och båtplatser fastställs årligen av årsmötet.

Faktura utsänds till anmäld e-postadress snarast efter genomfört årsmöte. Övriga medlemmar erhåller faktura till anmäld postadress.

Påminnelseavgift kommer att faktureras.

 

§ 5 Överlåtelse av båtplats

Båtplats kan överlåtas inom familjen (maka och barn) utan att ny insats erläggs.

Detta skall meddelas SVBK. Båtplats får ej säljas vidare till annan person utan återgår till SVBK.

Uppsägning av båtplats ska ske till SVBK före årsskiftet för att undvika bli debiterad för bryggavgift och andra fastlagda avgifter. Om platsen inte säljs under säsongen tar SVBK dessa kostnader.

Båtplatsinnehavare som säger upp sin bryggplats, eller blir utesluten, får tillbaka insatsen minus nedskrivning först sedan ny hyresgäst betalat in insatsen.

Meddelande om 2:handsuthyrning av båtplats ska ske till SVBK före årsskiftet för att undvika bli debiterad för bryggavgift och andra fastlagda avgifter. Eventuell nedskrivning av insats sker. Vid meddelande om 2:handsuthyrning av båtplats efter årsskifte åligger det fortfarande ordinarie båtplatsinnehavare att betala fastställd avgift till SVBK.

Båtplatsinnehavare som avser att nyttja sin bryggplats under året skall senast 1 juni lagt i sin båt eller meddelat när iläggning ska ske till styrelsen för SVBK som efter det datum har rätt att hyra ut tomma platser i andra hand enligt turordning på kölistan. 

 

§ 6 Kölistor SVBK

§ 6.1 Byta plats 

Intern kölista som enbart styrelsen har för att hantera byte av platser för de som i nedanstående ordning har:

- Blivit felplacerade 

- Köpt eller avser köpa större båt

- Köpt eller avser köpa mindre båt

De som finns på denna lista är båtplatsinnehavare som meddelat att de önskar byta plats enligt ovanstående eller att styrelsen anser att ett byte måste göras. Styrelsebeslut krävs för att hamna på denna interna lista. Ingen avgift tas ut.§ 6.2 Köpa plats 

Kölista som enbart innehåller personer som önskar köpa båtplats. Personerna tilldelas köplats. Obligatoriska uppgifter är namn, adressinformation, båtstorlek (bredd, längd och djup) samt e-postadress. Avgift utgår för att stå på kölistan. Om man även står på listan för att hyra plats avlägger man endast en avgift.

 

§ 6.3 Hyra plats 

Kölista som enbart innehåller personer som önskar hyra båtplats och är medvetna om att avgifter uttages och att det tillkommer även medlems- och säkerhetsavgifter. Personerna tilldelas köplats. Obligatoriska uppgifter är namn, adressinformation, båtstorlek (bredd, längd och djup) samt e-postadress. Avgift utgår för att stå på kölistan. Om man även står på listan för att köpa plats avlägger man endast en avgift.

Har en person hyrt en plats under en säsong hamnar denna person sist på kölistan för hyra nästkommande säsong.

 

§ 7 Beslutande organ

SVBK:s beslutande organ är: Årsmötet och styrelsen.

 

§ 8 Verksamhetsår

SVBK:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret 1/1 – 31/12.

 

§ 9 Årsmötet

Årsmötet avhålls årligen senast under februari månad, kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda via e-post senast två veckor innan årsmötet. Medlemmar som inte har e-postadress kallas med brev till hemadress.

Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1:a januari.

Styrelsen skall hålla revisionsberättelse och styrelsens verksamhetsberättelse tillgänglig på SVBK hemsida senast en vecka före årsmötet.

Årsmötets dagordning skall upptaga som följer:

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Ekonomiskberättelse

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Motioner till årsmötet

10. Fastställande av avgifter

11. Val av ordförande för ett år

12. Val av styrelseledarmöten enligt § 10.

13. Val av revisorer

14. Val av valberedning om 2 personer varav en är sammankallande

15. Övrig information

16. Avtackning och mötets avslutande

 

§ 10 Styrelsen

I styrelsen för SVBK skall ingå minst fem (5) ordinarie ledamöter.

Styrelsens medlemmar väljs på två år i taget. Kontinuitet i styrelsen skall säkerställas genom att nyval får ske av högst tre (3) styrelsemedlemmar åt gången. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) ledamöter är närvarande.

På styrelsen åligger följande utöver vad som sägs i SVBK:s stadgar.

 

att representera SVBK

att vara SVBK:s verkställande organ

att förbereda inkomna ärenden och motioner inför årsmötet

att upprätta berättelse om SVBK:s verksamhet samt föreslå avgifter

att förvalta SVBK:s medel och bära ansvar för dess ekonomi

att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter

att administrera SVBK:s medlemmar i SBU dataregister

att hålla medlemmarna informerade om SVBK verksamhet via hemsida och anslag i båthamnen.

 

§ 11 Revision

SVBK:s verksamhet granskas av två (2) revisorer. Dessa väljs för en tid av ett (1) år i taget.
§ 12 Firmateckning

SVBK som firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§ 13 Ansvar

SVBK ansvarar för normalt underhåll av båthamnen dock ej för skador som orsakats av båtägare, vilka ersätts av denne eller dennes försäkringsbolag.

 

§ 14 Stadgeändringar

 För ändring av SVBK:s stadgar erfordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på årsmötet. I kallelse skall angivas att stadgeändring föreligger.

 

§ 15 Upplösning

Beslut om SVBK:s upplösning skall för att vara giltig fattas med 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade vid två (2) på varandra följande årsmöten. Extra årsmöte kan utlysas om 2/3 majoritet på årsmötet fattar beslut om detta.

I händelse av upplösning skall SVBK:s tillgångar tillfalla ett ändamål som gagnar båtlivet i Helgasjön. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker. 

 

Stadgarna antagna vid SVBK årsmöte 1993-03-02 i Sandsbro församlingshem och reviderade vid årsmöte 2006-03-09, 2012-02-09, 2013-02-07, 2014-02-06, 2017-02-08, 2020-02-26 och 2021-02-17